Nieuws

Vordering betaling vakantietoeslag over periode van vijf jaar

11-08-2022 – Na de beËindiging van zijn dienstverband vorderde de ontslagen werknemer in een procedure betaling van vakantietoeslag over de afgelopen vijf jaar. Volgens de werknemer had de werkgever expliciet in de tweede arbeidsovereenkomst tussen partijen moeten opnemen dat niet langer vakantietoeslag aan hem zou worden uitbetaald. Ook had de … Lees verder...

Compensatie transitievergoeding ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

11-08-2022 – Tijdens ziekte van de werknemer geldt voor de werkgever een verbod om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het opzegverbod eindigt na 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Op dat moment eindigt ook de loondoorbetalingsverplichting en komt de werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering. Bij beËindiging van het dienstverband na 104 weken … Lees verder...

Onderhandelingen over arbeidscontract afgebroken

11-08-2022 – Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Dat geldt ook voor een arbeidsovereenkomst. Zowel het aanbod als de aanvaarding kan in iedere vorm plaatsvinden. Of een wilsverklaring of een feitelijk handelen als een aanbod of aanvaarding daarvan moet worden beschouwd, is een kwestie van uitleg. Bepalend is wat … Lees verder...

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

04-08-2022 – Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving. In de kern zijn de regels over arbeidsvoorwaarden op vier onderdelen aangepast. Zo mag in de … Lees verder...

Loonsanctie terecht ingetrokken

04-08-2022 – In de Wet WIA is bepaald dat het UWV het tijdvak, waarover de werkgever het loon van een arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen, met 52 weken kan verlengen als de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de … Lees verder...

Werknemer met alcoholprobleem ten onrechte ontslagen

04-08-2022 – Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat beide partijen bevoegd zijn de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende reden. Die dringende reden dient onverwijld aan de wederpartij te worden medegedeeld. Als dringende redenen voor een ontslag op staande voet worden beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen die tot … Lees verder...

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

04-08-2022 – De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de bedrijfsarts te bezoeken tijdens ziekte. Naar het oordeel van de kantonrechter vormt dit weigeren een … Lees verder...

Besluit vrijgesteld loon, vergoedingen en verstrekkingen geactualiseerd

04-08-2022 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit over vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen geactualiseerd. Ten opzichte van de vorige versie van het besluit is een onderdeel toegevoegd over het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddelen door de werkgever. De Belastingdienst gaat uit van een … Lees verder...

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

28-07-2022 – De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 ongewijzigd te laten aangenomen. Het verplichte eigen risico bedraagt € 385. … Lees verder...

Ontslag op staande voet

28-07-2022 – De werkgever heeft de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst van een werknemer onverwijld op te zeggen wegens een dringende reden. Die reden moet onverwijld aan de werknemer worden meegedeeld. Als dringende reden worden beschouwd omstandigheden die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet gevraagd kan worden de … Lees verder...

Uitkering uit reisverzekering werkgever vrije verstrekking?

28-07-2022 – Tot het loon voor de loonbelasting behoort alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten, inclusief vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking. Onder dienstbetrekking wordt ook verstaan een vroegere dienstbetrekking. De werkgever kan vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen als eindheffingsbestanddelen. Voor … Lees verder...

Loonheffing verschuldigd over tekengeld

21-07-2022 – Uit vaste jurisprudentie volgt dat tekengeld, dat wordt betaald bij de ondertekening van een arbeidscontract, loon vormt in de zin van de Wet LB 1964. Op grond van de Wet IB 2001 geldt dit ook voor het loon dat een buitenlands belastingplichtige ontvangt ter zake van het in Nederland verrichten of hebben verricht van arbeid. Volgens de … Lees verder...

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

21-07-2022 – In een procedure voor de Centrale Raad van Beroep was in geschil of het UWV bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van een werkgever verplicht is om een verzekeringsarts in te schakelen. Daarnaast was in geschil of, door geen verzekeringsarts in te schakelen, sprake is van een onzorgvuldig voorbereid besluit. Met de … Lees verder...

Door werkzaamheden in buitenland niet verzekerd voor AOW

21-07-2022 – In een procedure voor de Centrale Raad van Beroep was in geschil of iemand in de periode van 6 juli 1982 tot en met 31 december 1997 verzekerd is geweest voor de AOW. In die periode woonde de betrokkene in Nederland en heeft hij in ieder geval in Duitsland werkzaamheden als zelfstandige verricht. De vaststelling van welke wetgeving op het … Lees verder...

Conclusie A-G: dienstbetrekking voor bezorgers Deliveroo

14-07-2022 – De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft conclusie genomen in een procedure over de vraag of de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Eerder in de procedure hebben de rechtbank en het gerechtshof die vraag bevestigend beantwoord. De A-G deelt deze opvatting en is van mening dat het … Lees verder...

Uiterste moment aanwending oudedagsverplichting voor lijfrente

14-07-2022 – Bij de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, is in de Wet op de loonbelasting de mogelijkheid opgenomen om een aanspraak op oudedagsverplichting aan te wenden voor de verkrijging van een lijfrente, een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht. De staatssecretaris van … Lees verder...

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen

07-07-2022 – De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen. Het wetsvoorstel verschuift de belastingheffing naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Op dat moment kan de belastingplichtige over voldoende liquide middelen beschikken … Lees verder...

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

07-07-2022 – In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van SZW de inwerkingtreding per 1 januari 2023 van de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) aangekondigd. Deze regeling biedt slachtoffers een eenmalige financiËle tegemoetkoming en daarmee maatschappelijk erkenning van hun beroepsziekte. De regeling betreft … Lees verder...

Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen

07-07-2022 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft het voorstel Wet hersteloperatie toeslagen aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel omvat de bestaande regeling, die gedupeerden recht geeft op een eerste uitkering van € 30.000 en hulp bij de aanpak van schulden. In het wetsvoorstel zijn ook nieuwe regelingen opgenomen, zoals de … Lees verder...

Wet betaald ouderschapsverlof

30-06-2022 – Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten om te voldoen aan een Europese richtlijn. Ouders hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij … Lees verder...

Nieuwe compensatieperiode Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19

30-06-2022 – De minister van VWS heeft de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 gewijzigd. Er is een nieuwe compensatieperiode toegevoegd. Het betreft de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 (derde tranche) en de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022 (vierde tranche). De minister kan een … Lees verder...

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

30-06-2022 – De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het basisbedrag van de kinderbijslag wordt twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau. Dit gebeurt per 1 januari en per 1 juli. Per 1 juli 2022 gelden de volgende bedragen: Leeftijd … Lees verder...

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

23-06-2022 – De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. De wijzigingen bestaan uit de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen, het loslaten van de koppeling gewerkte uren en de bekostiging van de intensivering … Lees verder...

Invoering uniform wettelijk minimumuurloon

23-06-2022 – De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt. De wijziging betreft de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon. De huidige wet kent geen wettelijk minimumuurloon, maar gaat uit van een maandloon. Dit maandloon wordt teruggerekend naar week- en dagbedragen. Afhankelijk … Lees verder...

Extra verhoging minimumloon per 2023

23-06-2022 – In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los van de halfjaarlijkse indexatie. Deze indexatie is het gevolg van de ontwikkeling van het gemiddelde contractloon. Mede in verband met de huidige hoge inflatie heeft het kabinet besloten om een deel van de verhoging al per 1 januari … Lees verder...